Kwaliteit dankzij permanente, objectieve controles

www.buy-ern.eu voldoet aan de kwaliteitseisen van Inter Cash bvba en mag daarom de consumentenbeschermingszegel van Inter Cash dragen. De naleving van alle criteria wordt permanent gecontroleerd door specialisten. De controle betreft zaken als leveringsvoorwaarden, verwerking van retourzendingen en klantendienst.

Details en voorwaarden voor de consumentenbescherming

U kunt zich, onafhankelijk van welke betaalmethode u kiest, beschermen tegen het verlies van uw betaling indien de artikelen niet geleverd werden of indien u deze terugstuurt. Deze consumentenbescherming van Inter Cash geldt voor een periode van 30 dagen en is volledig kosteloos.


 

Voorwaarden consumentenbescherming:

1. De consumentenbescherming van Inter Cash bvba geldt voor uw aankoop, d.i. uw bestelling in de webshop buy-ern.eu. Indien u aanspraak maakt op een terugbetaling, zoals omschreven in deze overeenkomst, dan ontvangt u uw betaling terug in de hieronder beschreven gevallen. Inter Cash bvba zorgt voor de afhandeling van deze consumentenbescherming.

 

2. De consumentenbescherming geldt in de onderstaande gevallen, voor effectief verrichte, contractuele betalingen, onder de voorwaarde dat de verrichte betaling, ondanks het recht op en verzoek tot terugbetaling, niet teruggestort werd door de webshop buy-ern.eu.

 

Geld terug indien bestelling niet geleverd of niet verwerkt werd

 

a) Artikelen of digitale inhoud werd niet geleverd of niet ter beschikking gesteld

 

b) Een tegoedbon aangekocht in de webshop buy-ern.eu, geldig voor de levering van een artikel of digitale inhoud, werd niet ingewisseld, ondanks dat u een verzoek heeft ingediend bij de webshop buy-ern.eu tot het inwisselen van de aangekochte tegoedbon of de aangekochte tegoedbon conform het herroepingsrecht teruggestuurd werd. De consumentenbescherming geldt enkel binnen de vermelde geldigheidsduur en niet wanneer u de tegoedbon laat vervallen of deze omwille van een andere reden niet inwisselt;

 

Geld terug indien aankoopbedrag niet terugbetaald werd na herroeping, terugzending van de artikelen of verlies van de artikelen tijdens het transport

 

c) Geen of onvolledige terugbetaling na herroeping; u dient het wettelijk herroepingsrecht conform de overeenkomsten voor verkoop op afstand (EU-richtlijn voor consumenten) en binnen de termijn uitgeoefend te hebben en de artikelen teruggestuurd te hebben naar buy-ern.eu binnen de overeengekomen voorwaarden en termijnen, waarbij er de mogelijkheid tot volgen van de retourzending moet zijn (bv. aangetekende brief, pakketten).

 

d) Geen of onvolledige terugbetaling van de verrichte betaling na overeengekomen terugzending van de artikelen;

u dient de artikelen teruggestuurd te hebben middels een overeenkomst tussen u en buy-ern.eu en deze laatste heeft de overeengekomen terugbetaling na ontvangst van de teruggestuurde artikelen niet of onvolledig uitgevoerd.

 

e) Geen of onvolledige terugbetaling van verrichte betalingen na een verlies van de online bestelde artikelen gedurende het transport tijdens de levering of terugzending conform het wettelijke herroepingsrecht. De consumentenbescherming omvat in geen enkel geval de verzekering van andere claims buiten de afgesloten overeenkomst, noch de verzekering van garantie- of eventuele schadevergoedingsclaims.

 

3. Voorwaarden van de consumentenbescherming

De consumentenbescherming geldt in de bovenstaande gevallen, indien deze optreedt binnen de geldige verzekeringsduur (zie punt 5) na ontvangst van de bestelling in de webshop buy-ern.eu, tot maximaal de overeengekomen verzekeringswaarde (zie punt 5). Om gebruik te kunnen maken van de consumentenbescherming, dient u een kennisgeving aan Inter Cash bvba te sturen.

 

4. Verantwoordelijke consumentenbescherming

Inter-Cash bvba, Vroenhof 24/3, B-3640 Kinrooi

5. Verzekeringswaarde en verzekeringsduur

De verzekeringsduur bedraagt 30 dagen, indien er, bij wijze van uitzondering, geen langere verzekering aangeboden wordt. De verzekeringswaarde en –duur kunnen geraadpleegd worden door een klik op de zegel in de webshop buy-ern.eu.

 

6. Schadeaangifte en afhandeling

 

a. Termijnen

Indien een van de gevallen vermeld onder punt 2 optreedt binnen de verzekeringsduur, dan kunt u tot afloop van de verzekeringsduur een aanvraag tot terugbetaling indienen bij de verantwoordelijke voor de consumentenbescherming („Aanvraag consumentenbescherming“).

 

b. Bewijzen

Inter Cash bvba is gebonden aan de wettelijke bewijsregeling en beslist over de consumentenbescherming aan de hand van de binnen de termijn ingediende bewijsstukken, rekening houdend met de wettelijke regelgevingen en voorwaarden voor consumentenbescherming. Alle nodige bewijzen, in het bijzonder betalingen en terugzendingen, dienen bij Inter Cash bvba ingediend te worden in het juiste formaat (bv. kopie van het rekeninguittreksel, kopie van een postafgifte) en binnen een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de aanvraag tot consumentenbescherming.

 

c. Terugbetaling

Indien Inter Cash bvba vaststelt dat er een recht op terugbetaling bestaat, dan maant zij de webshop buy-ern.eu tot terugbetaling aan. Indien de webshop buy-ern.eu u de verrichte betaling niet binnen de volgende 7 kalenderdagen terugstort, dan ontvangt u uw geld terug van Inter Cash bvba, zoals bepaald in de consumentenbescherming.

 

7. Schadebeperkingsplicht en afstandsverklaring

U bent verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen om de opstart van een schadeaangifte te vermijden en/of reeds verrichte betalingen terug te ontvangen. Indien u een terugbetaling ontvangt via de consumentenbescherming, doet u stap voor stap afstand van alle claims en vorderingen tegenover de webshop buy-ern.eu, die te maken hebben met de verzekerde aankoop, inclusief alle bijkomende rechten tegenover de verantwoordelijke voor de consumentenbescherming.

 

8. Slotbepalingen

Op deze overeenkomst en alle hieruit resulterende geschillen is het Belgische recht van toepassing. Bij overeenkomsten met consumenten geldt dit toepasselijk recht enkel in zoverre dat de gewaarborgde bescherming door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft niet in het gedrang komt. De taal van de overeenkomst is de Nederlandse taal.

De Europese commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat u terugvindt via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nach oben